માં અંબેની આરતી ‘જય આદ્યાશક્તિ માં…’ આરતી ગાઈએ છીએ પણ તેનો અર્થ જાણીએ છીએ ?

આરતી ગાઈએ છીએ પણ તેનો અર્થ જાણીએ છીએ ? નવરાત્રિ કે અન્ય શુભપ્રસંગે જ્યાં માતાજીની અર્ચના પૂજા કરવામાં આવે છે, ત્યાં મા અંબેની આરતી ‘જય આદ્યાશક્તિ મા…’નું ગાન અવશ્ય કરવામાં … Read More

error: Content is protected !!