ગુજરાતમાં EBCનો લાભ મેળવી શકે તે માટે આ નવી જ્ઞાતીઓનો સમાવેશ, જુઓ યાદી

મિત્રો તમે જાણો જ છો કે ગુજરાત સરકાર દ્રારા સવર્ણોને અનામતનો લાભ આપવાની જાહેરાત કરાયા બાદ હવે સરકાર દ્વારા બિનઅનામત વર્ગની જાતિઓના લીસ્ટમાં નવી જાતિઓનો સમાવેશ કરાયો છે. સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા … Read More

error: Content is protected !!