આ હેન્ડસમ રાજકારણીઓ – જેની સ્ટાઈલ ને બોલીવુડ ફિલ્મના હિરો પણ કરે છે ફોલો

જેમ જેમ રાજકારણીઓનો ઉલ્લેખ થાય છે તેમ, ખાદી કાપડ પહેરીને ખાદીના કપડાં પહેરે છે તે વ્યક્તિ, વૃદ્ધ વ્યક્તિમાંથી ઉદભવે છે કારણ કે મોટાભાગના નેતાઓ ખાદીના પરંપરાગત વસ્ત્રો પહેરે છે, ફક્ત … Read More

error: Content is protected !!