આ છે વિશ્વનું પહેલું 5 સ્ટાર જેલ કે, જ્યાં બધી જ સગવડો ઉપલબ્ધ છે -સગવડો જોઇને ચોકી જસો

સમાજના વિકાસની સાથોસાથ અપરાધ પણ ફેલાયો છે. શ્રેષ્ઠ સમાજની કલ્પના માટે અપરાધને નિયંત્રણમાં રાખવો જરૂરી છે. સમયની સાથોસાથ અપરાધની વ્યાખ્યા પણ બદલાતી ગઈ. પ્રાચીનકાળથી જ અપરાધ કરનારને જુદી-જુદી સજા કરવાની … Read More

error: Content is protected !!