દુનિયાના આ દેશમાં મુસ્લિમ કરતા હિંદુઓ ની સંખ્યા વધુ છે અને વધી રહી છે

હાલમાં જ અમેરિકા સેન્ટરે 2075 સુધુ પૂરી દુનિયામાં મુસ્લિમ વસ્તી સૌથી વધુ હોવાની વાત કરી હતી. આ રીપોર્ટ પછી પૂરી દુનિયામાં તમાચો બની ગયો હતો. લોકો હેરાન થઇ ગયા હતા … Read More

error: Content is protected !!