ઉત્તર ગુજરાતનો એક ખેડૂત કરી રહ્યો છે આ ખેતી, 6 મહિનામાં કર્યો 23 લાખનો નફો

બનાસકાંઠાના ખેડૂતો ખેતી અને પશુપાલન ક્ષેત્રે ખુબ જ આગળ વધી રહ્યા છે. હમણાનું જ તાજેતરનું ઉદાહરણ ઉત્તર ગુજરાતના પાલનપુર પાસે આવેલા લાખણી તાલુકાના મડાલનો એક ખેડૂત છે જે મધમાખીનુ ઉત્પાદન કરી … Read More

error: Content is protected !!