કોઈ પેટ્રોલ પંપ પર આ 5 સર્વિસ ફ્રી નો આપે તો કેન્સલ થઇ શકે છે પંપનું લાયસન્સ

મિત્રો શું તમે જાણો છો પેટ્રોલ પર અમુક સુવિધાઓ ફ્રી મળે છે અને મહત્વની વાત એ છે કે તમને આ સુવિધાઓ ન મળે તો તેની ફરિયાદ કરી શકો છો અને … Read More

error: Content is protected !!