શિવજી નો આ મંત્ર રોજ એક વખત જરૂર બોલવો – આ કારણ છે જેથી શિવજીની કૃપા થશે જ

મહામૃત્યુંજય મંત્રની સ્થાપના… ‘ૐ ત્રયમ્‍બકં યજામહે । સુગન્‍ધિમ્ પુષ્‍ટિવર્ધનમ્ । ઉર્વારૂકમિવ બન્‍ધનામ્ । મૃત્‍યોર્મુક્ષીયમામૃતાત્ ।।’ મિત્રો મહામૃત્યુંજય મંત્ર એક એવો મંત્ર છે જેનાથી મૃત્યુ પણ ડરી જાય છે. આ મંત્રમાં એટલી તાકાત … Read More

error: Content is protected !!