વોટ્સએપ નું નવું ફીચર – આટલુ કરો અને તમારું વોટ્સએપ તમારા સિવાય કોઈ નહિ ખોલી શકે

વોટ્સેપમાં સુરક્ષાને લઈને હવે નવું ફીચર્સ આવ્યું છે અને તે એ છે કે હવે વોટ્સેપ હવે તમારા ફિંગરપ્રિન્ટથી ખુલશે. અને તેથી તમારું વોટ્સેપ કોઈ બીજા વ્યક્તિથી ખુલે નથી એપમાં થોડા … Read More

error: Content is protected !!