ગુજરાતી – ઈઁગ્લીશ ડિક્શનેરો

મીત્રો, હવે ગુજરાતી થી ઈઁગ્લીશ કરવા માટે તમારે બહુ હેરાન નહી થવુ પડે..

આ રહી, ઓનલાઈન ગુજરાતી થી ઈઁગ્લીશ માટેની લીઁક ક્લીક કરો

અથવા, ગુજરાતી થી ઈઁગ્લીશ ડિક્શનેરોની pdf ફાઈલ અહિઁથી Download કરો ક્લીક કરો

Leave a Reply

error: Content is protected !!