સરકારની સાથે કોમ્પિટિશન

જેલર : તું કયા અપરાધમાં જેલમાં આવ્યો છે?

કેદી : સરકારની સાથે કોમ્પિટિશન થઈ ગઈ હતી.

જેલર : કઈ વાતમાં?

કેદી : નોટ છાપવામાં

Leave a Reply

error: Content is protected !!