સરદારજીના સુર્ય અને ચન્દ્ર વીશેના વીચારો..

ચન્દ્ર સુર્ય કરતાં વધારે અગત્યનો છે કારણકે….

રાત્રે પ્રકાશની જરુર હોય ત્યારે તે પ્રકાશ આપે છે. સુર્ય તો દીવસે, જ્યારે પ્રકાશની જરુરીયાત હોતી નથી ત્યારે પ્રકાશ આપે છે.

Leave a Reply

error: Content is protected !!