સરદારજી – રજાના દિવસ

પ્રશ્ન – કૃષ્ણ, રામ, ગાંધીજી અને જિસસ માં શું સામાન્ય છે?

સરદારજી – ચારેય જાહેર રજાના દિવસે જન્મ્યા હતા !

Leave a Reply

error: Content is protected !!