સાંતા સિંહ – નવું ટીવી

જસમીત કૌર હેરાન છે. આજે જ નવું ટીવી ઘરમાં આવ્યું છે અને સાંતા સિંહ ગાંડાની જેમ રૂમમાં કંઇક શોધી રહ્યો છે.
સાંતાને પૂછ્યું ;” અરે ! શું શોધો છો? “
સાંતા- “ આપણા રૂમમાં આ ટીવી વાળાઓ કેમેરા સંતાડી ગયા છે. “
જસમીત ; “ પણ તમને કોણે કહ્યું?”
સાંતા – “ જો ને આ ટીવી વાળી કહે છે કે તમે સ્ટાર ચેનલ જોઇ રહ્યા છો.”
જસમીત પણ સાંતાની જ બીબી ને?!
તે કહે – “ અરે , સ્રરદાર લાઇટ બંધ કરી દે ને? પછી એના કેમેરામાં કશું આવશે જ નહીં ! “

Leave a Reply

error: Content is protected !!