ઇન્ક્રીપ્ટેડ અથવા લોક્ડ DVD કેવી રીતે કોપી કરશો?

 

મિત્રો, કાલે મારે એક DVD કોપી કરવી હતી પણ એ DVD ઇન્ક્રીપ્ટેડ હતી અને હુ તેની કોપી કે એની અંદરની ફાઇલ પણ કોપી નહોતો કરી શકતો, ત્યારે મે તેના માટે ડિક્રિપ્ટરની શોધ સરુ કરી અને મને થોડા ડિક્રિપ્ટર મલ્યા પણ તેમા એક ડિક્રિપ્ટર ખરેખર થોડુ સારુ અને તદન ફ્રિ હતુ, આ સોફ્ટવેર તમારા કોમ્પ્યુટરમા એક બેક ગ્રાઉન્ડ પ્રોસેસની જેમ કામ કરે છે અને જ્યારે આ સોફ્ટવેર બેક ગ્રાઉન્ડમા ચાલુ હોય ત્યારે તમે આવી કોઇ પણ DVD કોપી કરી શકો છો. આ સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો

Leave a Reply

error: Content is protected !!