કોમ્પ્યુટર માસ્ટર – સાંતાસિંહ

મિત્રો, ઘણા સમય પછી સાંતાસિંહને એક વખત તેના બોસે એક કામની ફાઇલને એક કોમ્પ્યુટર પરથી બીજા કોમ્પ્યુટરમા કોપી કરવા કહ્યુ, તો શું લાગે છે સાંતાસિંહે શુ કર્યુ હશે?? પહેલા તો … Read More

error: Content is protected !!