ગરીબી ઉપર નિબંધ

જુવો મિત્રો જ્યારે કોઇ ખાનદાની અમીર છોકરાવ કે જેઓયે ક્યારેય ગરીબી જોય નથી તેને ગરીબી ઉપર લખવાનુ કહે ત્યારે….

pic00235

Leave a Reply

error: Content is protected !!