સાંતાસિંહ અને તેની વાતો….

santa-banta1

 

સાંતાસિંહને એક વખત કોઇયે પુછ્યુ “હાડપિંજર એટલે શુ?”, સાંતાસિંહ કહે કે એક એવો માણસ કે જેને ડાયટીંગ તો શરુ કરી દીધ છે પણ બંધ કરવાનુ ભુલી ગયો છે.

=============================================================

જેલમા સાંતાસિંહને એક જેલર કહે, કાલે સવારે ૫ વાગ્યે તને ફાંસી આપવામા આવશે.

સાંભળીને સાંતાસિંહ હસવા લાગ્યો, જેલર કહે, કેમ શુ થયુ? બહુ ખુશ છે ફાંસીની ખબર સાંભળીને?

સાંતાસિંહ કહે ના, હુ એટલે ખુશ છુ કેમકે હુ તો સવારે ૮ વાગ્યે ઉઠુ છુ…

=============================================================

સાંતાસિંહ તેના નોકરને  કહે ” જા અને બગીચામા પાણી પાઇ આવ..”

નોકર કહે, સાહેબ બહાર વરસાદ આવે જ છે.

સાંતાસિંહ કહે તો એવુ હોય તો છત્રી લઇને જા….

==============================================================

Leave a Reply

error: Content is protected !!