હેલ્મેટ અને ગાંધીગીરી

ઉમંગભાઇ શાહ કે જેઓ અમદાવાદના ખાડીયા વિસ્તારમા રહે છે, તેઓ એ ફરજીયાત હેલ્મેટ પહેરવા સામે જે ગાંધીગીરી શરુ કરી છે, તે અત્યાર સુધી મારા ધ્યાનમા નહી આવેલી, આજે જ એક ખાસ મિત્ર ના ઇ-મેઇલથી ખબર પડી. આ લેખ કે જે ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડીયા મા ગયા વર્ષે જુલાઇ મહિના મા આવ્યો હતો તે વાંચવા માટે અહિ ક્લિક કરો. અથવા નીચે તેની સ્કેન કોપી પણ મુકેલ છે.

gandhigiri1

Leave a Reply

error: Content is protected !!