“જન્મ_મૃત્યુ” – અશોકસિંહ વાળા

“જન્મ_મૃત્યુ” – અશોકસિંહ વાળા _____________ જન્મ અને મૃત્યુ બે પડ વચ્ચે પીસાતી_ આ… જીંદગી… આનંદ, આક્રોશ, આઘાત, બેવફાઇ… સહેતી આ… જીંદગી… જીવન માટે જીવન આંચકતી આ… જીંદગી… જોઇ ઇશ્વર પણ … Read More

error: Content is protected !!