બીમાર ચંપા – ગુજરાતી જોક્સ Gujarati Jokes

ચંપા કહે: અરે સાંભળો છો?? ડોક્ટરે મને આરામ માટે ૧ મહિનો કોઈ હિલ સ્ટેશન પર જવા સલાહ આપી છે… તો ક્યાં જાવ??

છગન: એક કામ કર, બીજા કોઈ ડોકટટ પાસે જા…. :પી

Leave a Reply

error: Content is protected !!