આ ૩ વસ્તુ કરવી બહુ મુશ્કેલ – ગુજરાતી રમુજ Gunarati Fun

દુનિયામાં ૩ વાત સૌથી મુશ્કેલ છે.

૧. તમે તમારા વાળ ગણી ના શકો.

૨. સાબુથી તમે તમારી આંખને ના ધોઈ શકો.

૩. જયારે તમારી જીભ તમારા મોઢાની બહાર હોય ત્યારે તમે કદી શ્વાસ ના લઇ શકો.

વાહ,

મેં કહ્યુ અને તમે ટ્રાય પણ કરવા લાગ્યા!!

મજાકની પછી કઈ હદ હોય! :):):)

હવે, મહેરબાની કરીને તમારી જીભને અંદર લઇ લ્યો,

Leave a Reply

error: Content is protected !!