ગુજરાતી ફેસબુક – ગુજરાતી રમુજ

ગુજરાતી ફેસબુક

ગુજરાતી – ચેહરો-ચોપડી (Face Book)

Facebook Founder = Zukckerberg
ચેહરો-ચોપડી ના શોધક = બકો પોતે જાતે અને મળૉતીયાઓ

Like = ગમ્યુ Dislike= માથુ ભમ્યુ

Events=ખર્ચો કરો

Application= નવરી બજાર

People you may Now = ઓળખીતા પાળખીતા

Notes = લાબુ લખો

Photos = છબીચિત્રો

Page = ધમભા નું જ્ઞાન સાથે ગમ્મત

Pokes = સળી કરો

News feed = પડીકા

Ask Question = પરેશ રાવલ

Chat = લમણા લો

Group = સમુહ માં પંચાત

Sponsored = જાહેરાતો

Home = ઘર Profile = પોતાના વિશે ના ફાકા અહી કહો

Privacy Settings = ખાનગીમા સેટીગ કરો

Log Out = લાત મારી ને બહાર નિકળૉ

Help = જાત મદદ

Friend Request = મિત્ર બનવાની આજીજી

Notifications = કઇ નોટ શુ કરી રહી છે તે જાણો

Update Status = આડુ અવળુ લખો

લી –વ.લ.વ.અ = V.L.V.A

નોધ = અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે તમે તમારા શબ્દો પણ અહી ઉમેરી શકો છો નાત જાત નો કોઇ બાધ નથી

Leave a Reply

error: Content is protected !!