મઝહબ નહિ શીખાતા … આપસ મેં બૈર રખના…

મુસ્લિમ કો કુરાન મેં ઈમામ ના મિલા….
હિંદુ કો ગીતા મેં ભગવાન ના મિલા…

ઉસ ઇન્સાન કો આસમાન મેં ક્યાં ઈશ્વર મિલેગા…
જિસ ઇન્સાન કો ઇન્સાન મેં ઇન્સાન ના મિલા….

સ્ત્રોત: હરીઓમ (સ્ટેટસ)

મિત્રો, ૨ લીટી માં ઘણું સમજાવ્યું છે…
હમજી હગો તો હમજો લાલ સનેડો….

Leave a Reply

error: Content is protected !!