ગુજરાત એરલાઈન્સ – ફન્ની ફોટો Funny Photos

આ જોઈ લ્યો… ગુજરાત એરલાઈન્સ ચાલુ થઇ કે બધા નીકળી પડ્યા દુબઈ આવવા માટે….. એલા ભાઈ તમારા ધર્મેશભાઈ ને દુબઈ થી ભાગીને તીમ્બક ટુ ના જતું રહેવું પડે…. :પી

Leave a Reply

error: Content is protected !!