પ્રફૂલ્લલ્લ્લ્લ ….’ એસેટ ‘ મતલબ ? (ગુજરાતી જોક્સ, Gujarati Jokes)

” પ્રફૂલ્લલ્લ્લ્લ ….’ એસેટ ‘ મતલબ ?
” ‘એસેટ …હંસા આ આ આ આ આ …..
જબ હમ કાર મેં જાતે હૈ ..ઔર જબ કાર સિગ્નલ પે રુકતી હૈ તો ભિખારી લોગ ખિડકી કે પાસ આકે ક્યાં કહેતે હૈ ?”
” ક્યાં કહેતે હૈ …પ્રફૂલ્લલ્લ્લ્લ ?”
” ભિખારી લોગ કહેતે હૈ ને ….” એ .સેટ …..એ.સેટ ….થોડા પૈસા દો ના….એસેટ …….”….વોહી ‘ એસેટ ‘ હંસા આ આ આ આ આ …”

Leave a Reply

error: Content is protected !!