વરરાજા ના હાથ માં શ્રીફળ – gujarati Joke, Jokes, ગુજરાતી જોક

વર-રાજા ના હાથમાં ‘શ્રીફળ’ કેમ આપવામાં આવે છે?

.
.
.
.
.
.
.
.


જવાબ – એને સતત યાદ રહે કે આની જેમ મારા પણ છોતરા નીકળવાના છે..!

Leave a Reply

error: Content is protected !!