પતી બન્યા એટલે પતી ગ્યા – ફન્ની ફોટો Funny Photo

પતી બન્યા એટલે પતી ગ્યા ,

આ જુવો બિચારો છગન અને એની હાલત 🙂

Leave a Reply

error: Content is protected !!