વરસાદ માં કપડા સુકવો – ફન્ની ફોટો Funny Photos

આ છગન નો જુગાડ જોયો, વરસાદ માં પણ કપડા તો સુકાવવા પડે ને ??

છગન ને વરસાદ નડે?? :પી

Leave a Reply

error: Content is protected !!