આઈ ફોન ૫ અને રજનીકાંત – iPhone 5 and Rajnikant Joke

મેં આજે ફેસબુક પર સ્ટેટ્સ મુક્યું

યાહુ…. હું થોડા જ દિવસ માં આઈ ફોન ૫ લેવાનો છું
.
.
.
.
અને મારે એક નોટીફીકેશન આવી
.
.
.
રજનીકાંત લાઈક યોર સ્ટેટ્સ ફ્રોમ આઈ ફોન ૯૯

Leave a Reply

error: Content is protected !!