છગને કર્યા ડોક્ટર ને બેહોશ – Hindi Doctor Jokes

છગન ચેકઅપ માટે ડોક્ટર હાથી પાસે ગયો

ડોક્ટર: તબીયત કૈસી હૈ?

છગન: સાહેબ, પહેલે સે ખરાબ હૈ

ડોક્ટર: દવા ખાલી થી?

છગન: જી નહિ સાહેબ, દવા કી શીશી તો ભરી હુઈ થી..

ડોક્ટર: અરે છગન, મેરા મતલબ હૈ દવા લે લી થી…

છગન: હા સર, આપ ને દી થી તભી મૈને આપ કે પાસ સે લે લી થી

ડોક્ટર: ગધે, દવા પીલી થી ??

છગન: નહિ ડોક્ટર સાહેબ, દવા તો લાલ થી…

ડોક્ટર: હરામખોર, દવા કો પી લીયા થા??

છગન: સાહેબ, પીલીયા તો મુજે થા, આપ ભૂલ ગયે…

ડોક્ટર બેહોશ… છગન રોક્સ…

* પીલીયા = કમળો

Leave a Reply

error: Content is protected !!