“બરફી” મુવી રીવ્યુ – Funny Movie Review

“બરફી” મુવી રીવ્યુ

ખરેખર દરેક મેરીડ યુગલ ની રીયલ સ્ટોરી જેવું જ

કે

જેમાં

પતી મૂંગો હોય

અને

પત્ની ગાંડી હોય

* પત્ની ને ગાંડી કીધી છે એમાં કોઈએ વિરોધ ઉઠાવવો નહી – આદેશ થી

Leave a Reply

error: Content is protected !!