ભિખારી એ પાડ્યો ચંપા નો વારો – ગુજરાતી જોક Gujarati Joke

ભિખારી એ પાડ્યો ચંપા નો વારો – ગુજરાતી જોક Gujarati Joke
===============================================

ભિખારી (કાર માં બેઠેલ ચંપા ને ): મેડમ, ભગવાન ના નામ પર ૧૦ રૂ. આપો

ચંપા યે પર્સ માંથી ૧૦ રૂપિયા આપ્યા

ભિખારી લઈને હાલતો થયો,

ચંપા: અરે, કંઇક દુવા તો આપતો જા ભાય

ભિખારી: તું ગાડી માં તો બેઠી છો જાડી, હવે શું રોકેટ ઉપર જઈને બેસવું છે ?

Leave a Reply

error: Content is protected !!