નરેન્દ્ર મોદીજી વડાપ્રધાન ના બની શકે એ માટે ના ૩ કારણો

મિત્રો, તો નીચે રહ્યા એ ૩ કારણો કે જે કહેવા માંગે છે કે નરેન્દ્રમોદી જી વડાપ્રધાન બનવા યોગ્ય નથી

૧) અદ્ફ્લ્ક્જદ્સ્ફ્લાસ્દ્ક્ફ્જ
૨) એર્ત્લ્ક્જ્સ્દ્ફ
૩) ;કીપીહ્સ્દ્ફ્ક્લ્હ

વંચાતું નથી ને ?

ના ના તમારા કોમ્પ્યુટર ના ફોન્ટ નો પ્રોબ્લેમ જ નથી, આ તો મેં જ વાહિયાત જવાબ લખ્યા છે

હવે પ્રશ્ન જ વાહિયાત હોય તો જવાબ પણ વાહિયાત જ હોય ને ?? 🙂

Leave a Reply

error: Content is protected !!