નાગ પંચમી નું ઓપોઝીટ | Gujarati Jokes

ગુજરાતી  જોક્સ  – નાગ પંચમી નું ઓપોઝીટ | Gujarati Jokes

ધમભા એ છગન ને દુબઈ માં નોકરી ગોતી દીધી ….

છગન તો સુટ્ટ બુટ્ટ પહેરી ને દુબઈ પોગ્ગ્યો

ધમભા: ઓય છગન, તુ આવી તો ગયો પણ એ કહે કે તને અંગ્રેજી આવડે છે કે હરી ઓમ?

છગન: ધમભા, આવડે શું, બરાબર નુ આવડે

ધમભા: તો કે જોય, નાગ પંચમી ના ઓપોઝીટ ને અંગ્રેજી માં શું કહેવાય ?

છગન: નાગ ડોન્ટ પંચ મી

Leave a Reply

error: Content is protected !!