બ્રેકિંગ ન્યુઝ | અમેરીકા માં નાસા બંધ થઇ ગયુ

સાંભળવામાં આવ્યું છે કે અમેરીકા માં આજે નાસા બંધ રહ્યું છે
.
.
.
.
.
.
કારણ બીજું શું હોઈ શકે ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
દિવાળી આવે છે તો રજનીકાંતે  બધા જ રોકેટકબજે કરી લીધા છે.

હેપ્પી દિવાલી મિત્રો !!

Leave a Reply

error: Content is protected !!