છગન અને ચંપા નો લગ્ન પહેલા નો વાર્તાલાપ – Gujarati Jokes

છગન અને ચંપા નો લગ્ન પહેલા નો વાર્તાલાપ – Gujarati Jokes

ચંપા: આપણા લગન થાય તો તુ સિગરેટ છોડી દઈશ

છગન: સારુ

ચંપા: અને દારૂ ઢીચવાનુ પણ

છગન: ભલે

ચંપા: અને નાઈટ ક્લબ જવાનું પણ

છગન: હા ભાઈ હા

ચંપા: બીજું શું છોડી દઈશ

છગન: એક વિચાર

ચંપા: શેનો વિચાર ?

છગન: તને લગન કરવાનો 😉

* આ વાર્તાલાપ ચંપા અને છગન લગન પહેલાનો છે  અને ધમભા ના સંપર્ક માં આવ્યા પહેલા નો

Leave a Reply

error: Content is protected !!