ઇમરજન્સી પ્લેન લેન્ડિંગ – Gujarati Jokes

 ઇમરજન્સી પ્લેન લેન્ડિંગ – ગુજરાતી જોક્સ Gujarati Jokes

ગુજરાતી જોક્સ Gujarati jokes

પાઈલોટ કંટ્રોલ રૂમને :

“એર ઇન્ડિયા ફ્લાઈટ નંબર ૩૨૧ – ૭૦૦ ફૂટની ઊંચાઈ પર ઉડી રહી છે અને પેટ્રોલ ખાલી થઇ ગયું છે….ઓવર!!”

છગન ફ્રોમ કંટ્રોલ રૂમ :

તો પસી હવે લડી લેજો તમારી રીતે – માતાજીનું નામ લઈને!”

20 ઓવર અને ઓલ આઉટ!!!

Leave a Reply

error: Content is protected !!