છગન ની જેરોક્સ ની દુકાન – Gujarati Jokes

ગુજરાતી  જોક્સ – Gujarati Jokes

ધમભા: છગનલાલ હાંભળ્યું સ કે તીમે નવો બીજનેસ કઈરો છ?

ગુજરાતી જોક્સ gujarati jokes
છગન: હકન ને. જેરોક્સ ની દુકાન કઈરી છ, તમારી જેમ વેબસાઈટ નથી ખોઈલી એટલે મુંજાતા નહી..

ધમભા: ક્યાં કઈ રી?

છગન: ખોડીયાર શોપીંગ સેન્ટરમાં.

ધમભા: ન્યાં તો દહ જેરોક્સ વારા સે. ને જાય્ત જાય્તના મશીન લઈ ને બેઠા છ.

છગન: મને તું હું હમજસ. મેં તો એવું બોર્ડ માઈરૂં છ કે લાઈનું લાગે શે.

ધમભા: હું વાત કરો છો?
:
:
:

છગન: હકન ને. મેં તો બોર્ડ માઈરૂં કે દુનિયાની કોઈ પણ ભાષામાં અમે જેરોક્સ કરી દેશું.

via- Miteshbhai Pathak

Leave a Reply

error: Content is protected !!