છગન ને ગેસ ની તકલીફ – Gujarati Jokes

છગન  ને ગેસ ની તકલીફ – ગુજરાતી જોક Gujarati Jokes

ડો. હાથી ના દવાખાને …..

છગન : ” સાહેબ મને ગેસ નો પ્રોબ્લેમ છે. વાયુ વિસર્જન કરુ ત્યારે વાસ કે અવાજ નથી આવતો તો પણ આજુબાજુ બેઠેલા મોઢુ બગાડે છે..દવા આપો…”

ડો.હાથી :” આ ગોળી લ્યો અઠવાડીયા પછી આવજો..”

{અઠવાડીયા પછી દર્દી છગન માથે ભડકી ગયો}

છગન:” તમે તો ડો. છો કે શુ ? આ કેવી દવા આપી દીધી ? વાયુ વિસર્જન કરુ એટલે ભંયકર

વાસ આવવા માંડી છે…

ડો.હાથી : ” વેલ,તમારુ નાક બરોબર થઈ ગયુ છે.હવે કાન માટે ગોળી આપીશ,,ત્યારબાદ

મહીના પછી ગેસ નો ઈલાજ કરીશુ એટલે તમને પણ બીજા ની તકલીફ નો ખ્યાલ આવે…”

via- Ajitsinh

Leave a Reply

error: Content is protected !!