અહંકાર – ઈગો ઓગાળવાની ટીપ્સ | Tips to come out of your EGO

અહંકાર જેટલો સ્થુળ અને દેખીતો છે એનાથી સો ગણો સુક્ષ્મ અને જટિલ છે. ‘આપણને નામની નથી પડી’ એવું કહેનારનું વજન ‘આપણને’ શબ્દ પર હોવાની શકયતા નકારી ન શકાય. જેટલો અહંકાર … Read More

error: Content is protected !!