વીર સાવરકરજીના થોડા વિચાર મૌક્તિકો – સિંહ પુરુષમાંથી

ડૉ.શરદ ઠાકર લિખિત વીર સાવરકરજીના જીવનકથા આલેખન ‘સિંહપુરુષ’માંથી વીર સાવરકરજીના થોડાં વિચાર મૌક્તિકો – ◘ એકલું જ્ઞાન લૂલું છે અને એકલું કર્મ અંધ છે. ◘ અમે અમારા ઘરના ચૂલાઓ અને … Read More

સેલ્ફી લેતા વખતે ધ્યાન રાખવા જેવી ૧૦ બાબતો

સેલ્ફી લેતા વખતે ધ્યાન રાખવા જેવી બાબતો ૧) મોબાઈલ નો કેમેરો ઉપર ની બાજુએ હોય છે, સ્ક્રીન સામે પોતે કેવા દેખાવ છો એ જોવામાં રહેશો તો ફોટામાં આંખો વાંકી આવશે … Read More

error: Content is protected !!