ડોક્ટર અને આપણો લાડકો છગન

doctor-with-chhagan-gujarati-jokes-funડોકટર : કયો સાબુ વાપરો છો
છગન : બજરંગનો લીમડાના તેલ વાળો

ડોકટર : ટુથ પેસ્ટ
છગન : બજરંગની આર્યુવૈદિક પેસ્ટ

ડોકટર : શેમ્પુ
છગન : બજરંગનુ હર્બલ શેમ્પુ

ડોકટર : તેલ
છગન : બજરંગનુ આમળા તેલ

ડોકટર : આ બજરંગ નવી કંપની છે?
છગન : ના સાયબ બજરંગ મારો રૂમ પાર્ટનર છે…???

Leave a Reply

error: Content is protected !!