વરસાદને વિનંતી પત્ર અને વાંચવા જેવો વરસાદનો જવાબ

 

વરસાદને વિનંતીપત્ર

રોજ રોજ આમ નખરા ન કર ,
ખોટા ખોટા આમ વાયદા ન કર .

દાનત હોય વરસવાની , વરસી જા ,
બિનજરુરી આંટા ફેરા ન કર .

સારું નથી લાગતું આ બધું તને ,
હાલત પર અમારી હસ્યા ન કર .

સો વાતની બસ એક જ વાત ,
લાંબી લાંબી આમ ચર્ચા ન કર .

વિનંતીઓ , પ્રાર્થનાઓ સૌ કરે છે ,
હવે વધારે રાહ જોવડાવ્યા ન કર .

???
વરસાદનો જવાબ..

મારા માટે તુ આમ કરગર્યા ન કર!
સાવ આડેધડ વૄક્ષો કાપ્યા ન કર!

‘કાર્બન’, ‘ગ્રીન હાઉસ’ વાત ન કર,
વાતોના વડાથી જખમ ખણ્યા ન કર!

વાદળો બનાવવા રોજ મથ્યા કરુ છુ,
તુ ઓઝોનમાં ગાબડાં પાડ્યા ન કર!

સૂકીભઠ્ઠ ધરા તો છે મારી પ્રિયતમા,
મને પ્રિયતમાથી દૂર રાખ્યા ન કર!

સમયસર આવતો રહીશ, શર્ત એટલી,
પ્રકૃતિ સાથે આમ ખેલ્યા ન કર! ?☝?

સોર્સ: ફેસબુક

Leave a Reply

error: Content is protected !!