તો તમે પરણેલા છો ……

તમે બાથરુમ કોરી થઇ શકે એ માટે થઇને નાહી લ્યો છો ?
તો તમે પરણેલા છો.
તમે ભીનો ટુવાલ વળગણી પર સૂકવી દ્યો છો ?
તો તમે પરણેલા છો.
” સાંજે શું બનાવું ? ” એવું તમને પૂછ્યા પછી તમે કહી હોય તે વાનગી ન બનાવી હોય તો જે પીરસાય એ જમી લેવાની તમને ટેવ છે? <span
તો તમે પરણેલા છો .
મીઠું વધારે પડે તો ” મીઠું જ વધારે ખારું આવે છે ” એવું કારણ તમે માની લ્યો છે ? તો તમે પરણેલા છો.
તમે કામવાળો વાસણ માંજીને જઇ શકે માટે જમી લ્યો છો ?
તો તમે પરણેલા છો .
તમે છાપાની ને ઓઢવાનાની સરખી ગડી વાળીને મુકી દ્યો છો ?
તો તમે પરણેલા છો .
તમે રકાબીમાં કાઢીને ફૂંક મારીને ચા પીતાં ડરો છો ?
તો તમેપરણેલા છો .
તમે ચા પીતાં અવાજ ન થાય એનું ધ્યાન રાખો છો ?
તો તમે પરણેલા છો .
ઘરમાં કોઇ વસ્તુ જડતી ન હોય તો એ તમે જ મુકીને ભૂલી ગયા છો એવું બધા કહે તો એ માની લો છો ?
તો તમે પરણેલા છો.
તમને હાથમાં રીમોટ રાખ્યા વગર ટીવી સામે બેસવાની ટેવ છે ?
તો તમે પરણેલા છો.
પ્રવાસ સમયે તમને તમારી બેગ ભરતાં આવડતું નથી અવું મનાય છે ?
તો તમે પરણેલા છો.
તમારામાં મેચીંગ સેન્સ નથી એવું તમે ય માનવા લાગ્યા છો?
તો તમે પરણેલા છો.
તમારી કલર સેન્સ બરાબર નથી એવું તમે ય માનવા લાગ્યા છો ?
તો તમાે પરણેલા છો.
તમારે ત્યાં આવતા કામવાળા, શાકવાળા, ઇસ્ત્રીવાળા, છાપાવાળા, પ્લમ્બર , ઇલેક્ટ્રીશ્યન વગેરેને તમે ઓળખી નથી શકતા ?
તો તમે પરણેલા છો.
તમને વહેવારમાં કૈં ગતાગમ પડતી નથી એવું મનાય છે ?
તો તમે પરણેલા છો.
માંગ્યા પછી તમારાં રુમાલ, પેન , ચશ્મા તમે જાતે જ શોધી લ્યો છો ?
તો તમે પરણેલા છો.
વાહન ચલાવતી વખતે તમે GPS કરતાં ય વધુ કોઇની સૂચના પર આધાર રાખો છો ? તો તમે પરણેલા છો.
તમને શું માફક આવે છે ને શું નથી આવતું એની તમને બહુ ખબર પડતી નથી ?
તો તમે પરણેલા છો .
તમને તમારી માના હાથનો સ્વાદ બહુ યાદ આવે છે ?
તો તમે પરણેલા છો.
તમે પોતે એવું માનવા માંડ્યા છો કે ખરેખર તમારામાં ઘણું ખૂટે છે?
તો તમે પરણેલા છો .
-તુષાર શુક્લ

Leave a Reply

error: Content is protected !!