વરસાદને વિનંતી પત્ર અને વાંચવા જેવો વરસાદનો જવાબ

  વરસાદને વિનંતીપત્ર રોજ રોજ આમ નખરા ન કર , ખોટા ખોટા આમ વાયદા ન કર . દાનત હોય વરસવાની , વરસી જા , બિનજરુરી આંટા ફેરા ન કર . … Read More

બાલ ગીત | બાળ ગીત – ગુજરાતી બાળકો માટે

મિત્રો, આજ કાલ અંગ્રેજી માધ્યમ ની શાળા ઓ અને આપણા છોકરાઓ માં અંગ્રેજી કવિતાઓ અને ગીતો નું ચલણ વધતુ જતુ હોવાથી , બાળકો ગુજરાતી બાળ ગીતો થી દુર જઈ રહ્યા … Read More

error: Content is protected !!