સારા અલી ખાને કરી આ ભૂલ અને આ જીન્સ પહેર્યું – હદથી વધુ તૂટેલ આ જીન્સને લઈને લોકોએ કહ્યું કંઇક આવુ

ફેશનમાં હંમેશા નવા નવા પ્રયોગો થતા હોય છે. પ્રયોગ કરવા માટે હંમેશા નવી ડીઝાઇન અને નવી ફેશન લોકો વચ્ચે આવે છે પરંતુ આ પ્રગોગનો એવો મતલબ બીલકુલ નથી કે તમે … Read More

ફેસબુક માં જુના ફોટો કેવી રીતે હાઈડ કરશો ? Hide Facebook Old Photos

કોશ્ચ્ન: ફેસબુક વાપરો છો? ફેસબુક માં જુના ફોટો કેવી રીતે હાઈડ કરશો ? Hide Facebook Old Photos છગન: ધમભા, ફેહ્બુક ના વાપરતા હોય તો આ પોસ્ટ ક્યાંથી જોઈ શકે ?? … Read More

error: Content is protected !!