વીર સાવરકરજીના થોડા વિચાર મૌક્તિકો – સિંહ પુરુષમાંથી

ડૉ.શરદ ઠાકર લિખિત વીર સાવરકરજીના જીવનકથા આલેખન ‘સિંહપુરુષ’માંથી વીર સાવરકરજીના થોડાં વિચાર મૌક્તિકો – ◘ એકલું જ્ઞાન લૂલું છે અને એકલું કર્મ અંધ છે. ◘ અમે અમારા ઘરના ચૂલાઓ અને … Read More

error: Content is protected !!