જે પુરુષ સ્ત્રીઓને પગની જુતી સમજે છે એમની અક્કલ ઠેકાણે લાવવા મહિલાએ આ ૩ કામ કરવા – ત્રીજામાં તો પુરુષની…

એ વાતમાં કોઇ શંકા નથી કે દુનિયામાં એક પુરુષ પ્રધાન વધારે અને એક મહિલા પ્રધાન ઓછુ છે. તેનું કારણ એ છે કે પાછલા ઘણા વર્ષોથી પુરુષ ખુદને મહિલાથી ઉપર સમજતો … Read More

સ્ત્રીઓ / છોકરીઓ એ સેફ્ટી માટે શું કરવુ? – Women Safety in Gujarati

 સ્ત્રીઓ / છોકરીઓ એ સેફ્ટી માટે શું કરવુ? – Women Safety in Gujarati થોડા સમય પહેલા દેલ્હી માં બનેલી ઘટના પછી facebook ઉપર ફરતી થયેલી માહિતી ગુજરાતી માં આપવા નો … Read More

error: Content is protected !!