ઉભરો – સાસુ વહુ ના સંબંધને સરસ રીતે સમજાવતી કથા

“દૂધ નો ઉભરો કેટલો અને કેવો લેવો એ પણ એક કળા છે દીકરી। એ નાનકડી વાતમાંય તારા સંસ્કાર ઉજાગર થશે જોઈ લેજે..” આજે માઁ ની એ વાત યાદ કરતા અન્વિતા … Read More

error: Content is protected !!